കഷ്ടപ്പെട്ടത് മതി നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം Videos
UC News

കഷ്ടപ്പെട്ടത് മതി - നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? MALAYALAM MOTIVATIONAL VIDEO

Shafi Muhammed is an entrepreneur and trainer on life and business success, who conducts training workshops through out especially GCC and Kerala. To join ...

UC News

മടി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ? | MALAYALAM MOTIVATIONAL VIDEO

Shafi Muhammed is an entrepreneur and trainer on life and business success, who conducts training workshops through out especially GCC and Kerala. To join ...

UC News

പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തളർന്നു പോകുന്നു... എന്ത് ചെയ്യണം? MALAYALAM MOTIVATIONAL VIDEO

Shafi Muhammed is an entrepreneur and trainer on life and business success, who conducts training workshops through out GCC and Kerala. To join Whatsapp ...

UC News

മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കാൻ ഇത് ചെയ്യുക ! | MALAYALAM MOTIVATIONAL VIDEO | YOU GET WHAT YOU GIVE

മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കാൻ ഇത് ചെയ്യുക ! | MALAYALAM MOTIVATIONAL VIDEO | YOU GET WHAT YOU GIVE | N.JAMSHEED | ക

UC News

How can do the big tasks in small steps?- Malayalam Motivation

Madhu Bhaskaran expalins- how to deal with huge tasks in simple ways. He talks about 2 principles for that- 1. Eating the Elephant Principle and 2. Daffodil ...

UC News

നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തും എങ്ങിനെ നേടിയെടുക്കാം?

ഞാൻ ദുബായ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യു എ ഇ യിൽ നിന്നുള്ളവർ

UC News

മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട് ? MALAYALAM MOTIVATIONAL VIDEO

Shafi Muhammed is an entrepreneur and trainer on life and business success, who conducts training workshops through out GCC and Kerala. To join Whatsapp ...

UC News

How The Successful Start Their Day | Malayalam Motivation

Connect me on Instagram: Shafiinspires Twitter : shafiinspires Snapcht : Shafiinspires Facebook: Shafiinspires Visit www.shafiinspires.com ○ ഇതു ...

HDsar © 2015
All Rights Reserved.